Sassy Hair Salon

.
Hair StylistFumiko 408-430-7871 sassycupertino@gmail.com


Eva Lin 415-678-8086Jenn 408-489-9972Soo Kim 408-310-9808 sookim12@gmail.com


Christine 949-331-2428


Kevin 408-828-2500Ice 408-655-3331Christina Han 669-213-6070


NailistYumi 408-821-2458 yumisuzuki95@gmail.com facebook: Yumi's nailinstagram:@yumis_nail8